Hồ Sơ Năng Lực - 公司资质

Hồ Sơ Năng Lực Công Ty TNHH Cơ Khí Thái Long. 

泰隆机械有限公司资质

Hồ Sơ Năng Lực Công Ty TNHH Cơ Khí Thái Long bản Việt - Trung, Link download

泰隆机械有限公司资质越南文-中文版  Link download

Hồ Sơ Năng Lực Công Ty TNHH Cơ Khí Thái Long bản Việt - Anh, Link download

泰隆机械有限公司资质越南文-英文版 Link download